Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas A4 A5 A6 A16 C6 C7 0 23 23
Proba obxectiva A4 C7 2 2 4
Portafolios do alumno A4 A9 C7 10 40 50
Traballos tutelados A7 A9 A13 A15 B1 B2 B4 C1 C3 10 40 50
Obradoiro C1 1 1 2
Sesión maxistral A1 A4 C7 C8 20 0 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado