Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar e analizar o escenario sociolaboral e as políticas de emprego, recollendo e utilizando para isto a información a través das TICs A3
A5
A8
B1
C3
Interesarse pola orientación profesional como medida activa de emprego na que pode intervir o/a educador/a social A16
A17
Analizar, sintetizar e valorar criticamente as políticas de emprego actuais a nivel autonómico, estatal e europeo, manexando distintas fontes de información que lle permiten exercer unha cidadanía crítica e formular solucións orientadas ao ben común A3
A5
A8
A15
A17
B1
C4
Deseñar a diagnose dunha comarca galega e propoñer alternativas de actuación desde a perspectiva do/a educador/a social A3
A5
A15
B1
Deseñar un dossier utilizando as TICs no que se plasmen os resultados de aprendizaje adquiridos A3
A5
B1
B2
C3
Integrar actitudes éticas e deontolóxicas ao valorar críticamente as políticas activas de emprego e ao transmitir criticamente a información desde o rol de educador/a social A3
A5
B1
B5
B6
C1
Utilizar as TICs nos procesos de simulación de orientación das persoas desempregadas A15
A17
C3
Interiorizar desde o punto de vista do educador/a social a importancia da cultura emprendedora como elemento alternativo ao traballo por conta allea, así como a importancia da formación ao longo da vida A16
A17
C5
C7
Elaborar o seu itinerario formativo a longo prazo, incluindo as súas necesidades de formación no campo das TICs A17
C3
C7
Utilizar o galego a nivel escrito e oral coa calidade lingüistica requerida C1
Coñecer referentes profesinoais no ámbito da inserción laboral que teñen o galego como lingua de traballo A20
C4