Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Mapa conceptual A3 A5 B1 B2 1 8 9
Análise de fontes documentais A5 A15 B1 C3 C4 C5 2 10 12
Discusión dirixida A8 A16 A17 B1 B5 B6 C1 C4 C5 C7 12 2 14
Portafolios do alumno B2 2 20 22
Traballos tutelados C3 C7 2 12 14
Lecturas C4 C7 1 6 7
Sesión maxistral A3 A5 21 46 67
Seminario A20 C4 2 0 2
Actividades iniciais A3 1 0 1
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado