Temas Subtemas
Introducción. O Inglés nas Ciencias da Saúde Características léxicas e sintácticas (nivel elemental).
Tempos e formas verbais.
"Unha Persoa Maior que Coñezo": Práctica en composicións. Análise e corrección de erros. Pedir e dar direccións.
A Miña Especialidade Práctica en presentacións e composicións. "My Speciality". Estratexias na realización de presentacións.
Secretos de unha Larga Vida A xenética, estilo de vida e factores ambientais. Texto (lectura e preguntas): "An Overview of Geriatric Care".
Onde e Cando? A colocación e os tempos na vida das persoas maiores.
Os coidados familiares e profesionais.
Residencias e coidados no fogar.
A Práctica Diaria coas Persoas Maiores. As tarefas, a medicación e aparellos útiles. Características léxicas e sintácticas (nivel intermedio).
A Vellez e o Cerebro. A Demencia e a Enfermidade de Alzheimer. Lectura e comprensión de textos. Situacións e Problemas prácticos.