Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Formación. información e negociación en materia de prevención de riscos laborais. Código 760482005
Titulación
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Psicoloxía
Coordinación
Reig Botella, Adela Milagro
Correo electrónico
adela.reig@udc.es
Profesorado
Reig Botella, Adela Milagro
Correo electrónico
adela.reig@udc.es
Web
Descrición xeral La información y la formación en prevención de riesgos laborales, son elementos esenciales de la actividad preventiva, con objetivos marcados tanto a corto como a largo plazo, herramientas fundamentales para fomentar una auténtica cultura preventiva y facilitar la integración de la Prevención en la empresa en todos los niveles, con un fin común, conseguir una mejor calidad de vida.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos No se realizan cambios en los contenidos de la materia. 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen - Análise de fontes documentais (computa na avaliación). - Traballos tutelados (computa na avaliación) - Sesión maxistral (computa na avaliación). - Atención personalizada *Metodoloxías docentes que se modifican - Proba mixta: se suprime la prueba mixta y se sustituye por Resumen. 3.Mecanismos de atención personalizada ao alumnado - Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer seguimento dos traballos tutelados. - Teams: Horas de tutoría establecidas en el 1º y 2º cuatrimestre, en caso de no poder el alumno asistir a estas horas, se acordará la realización de la tutoría con el alumno en otro momento. -Moodle: Segundo a necesidade do alumnado. Dispoñen de foros temáticos asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias. 4. Modificacións na avaliación -Análise de fontes documentais: 20. Utilización de documentos audiovisuais/bibliográficos. - Traballos tutelados: 50. Traballo autónomo do alumno realizando actividades, seguimiento de ese aprendizaje por el profesor. Realización dun traballo relacionado coa materia e presentación del mesmo con power-point. Se valorará: * A adecuación metodolóxica das propostas de traballo. * A profundidade do contido. * O tratamento dunha linguaxe propia do contexto disciplinar. * A presentación e a clariade da exposición. -Sesión maxistral: 10. Introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. *Resumo: 20. Recurso óptimo para facilitar a comprensión do texto e a concentración persoal sobre o material obxecto de estudo. Resumen de los contenidos de los Temas 5 y 6 material entregado al alumno en la plataforma de teleformación Moodle. *Observacións de avaliación: - As referencias ao cómputo da asistencia, que só se realizará respecto das sesión que houbo presencial ate o momento no que se suspendeu a actividade presencial. Se suprime la prueba mixta final y se sustituye por un resumen de los contenidos de los Temas 5 y 6 (Resumo). Se seguirá el sistema de evaluación continua. Todas las actividades se presentarán por correo electrónico (adela.reig@udc.es) no más tarde de la fecha establecida en el calendario oficial para la primera oportunidad de esta asignatura. *Los alumnos con matrícula a tiempo parcial, para obtener el apto, deberán entregar en el mismo correo electrónico todas las actividades interactivas que figuran en la plataforma Moodle. En caso de no hacerlo, la calificación será No Presentado. En la segunda oportunidad se seguirá este mismo sistema de evaluación descrito para la primera oportunidad. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía No se realizan cambios en la bibliografia da materia.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías