Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Xestión. planificación e auditorias da prevención de riscos laborais. Código 760482006
Titulación
Mestrado Universitario en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Industrial
Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Correo electrónico
coro.ffeal@udc.es
Profesorado
Fernandez Feal, Maria Mercedes del Coro
Correo electrónico
coro.ffeal@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta asignatura o alumno conocerá os elementos básicos de xestión que lle permita desenrrolar as diferentes actividades preventivas da forma mais sencilla e clara posible, aportando os criterios necesarios para que éstas se adecuen as esixencias legais e as características de cada empresa. Para isto conocerán: - As funcións e actividades a desenrrolar nun sistema de xestión. - As políticas preventivas e a sua aplicación na empresa. - Cal é o contenido do Plan de Prevención de Riscos Laborais. - Como se realiza unha evaluación de riscos laborais. - As medidas e actividades de reducción e control de riscos. - As actuacións frente os cambios e sucesos previsibles. - A documentación do sistema preventivo. - As auditorias de prevención.
Plan de continxencia 1.Modificación nos contidos - Non realizaranse cambios. 2.Metodoloxías - Sesión maxistral. - Portafolio do alumno. - Eventos científicos/divulgativos: seleccionaranse aqueles que poidan seguirse de forma virtual. - Proba obxectiva (computa na avaliación): Cuestionario realizado a través de Moodle. 3.Mecanismos de atención personalizada ao alumnado - Correo electrónico: Diariamente, para facer consultas e/ou solicitar encontros virtuais para resolver dubidas. - Moodle: Semanalmente, para o desenrolo dos contidos teóricos da materia. - Teams: # sesión en grupo para o avance dos “contidos teóricos” e o “estudo de casos” na franxa horaria asignada á materia no calendario de aulas da facultade. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades de aprendizaxe do alumnado para desenvolver o traballo da materia. 4.Modificacións na avaliación Mantense as mesmas que figuran na guía docente, agás que: - A proba obxectiva realizarase a través do Moodle. Observaciones de evaluación: A "Dispensa Académica" non exime ao estudante a tempo parcial da participación nas actividades enmarcadas na avaliación global da materia. 5.Modificaciones en la bibliografía o webgrafía Non realizaranse cambios.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías