Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A1 B1 B5 C4 C7 3 6 9
Eventos científicos e/ou divulgativos A4 B1 B2 C3 C6 C8 1.5 3 4.5
Estudo de casos A1 A4 B2 B5 3 1.5 4.5
Discusión dirixida A1 B2 1.5 3 4.5
Presentación oral B1 B3 B4 C1 6 1.5 7.5
Sesión maxistral A4 9 0 9
Traballos tutelados A1 C3 3 9 12
Proba mixta B1 B4 C6 1 10 11
Presentación oral C1 2 3 5
Análise de fontes documentais A1 C5 C8 1.5 4.5 6
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado