Temas Subtemas
Proteomica O concepto de proteomica e as súas aplicacións. Preparación de extractos de proteínas e
solubilização de proteínas.
Proteômica por electroforese bidimensional. Manipular programas de bioinformática proteômica bidimensionais.
Identificación e caracterización de proteínas en micro-escala.
Proteômica expresión diferencial xel DIGE. A expresión da proteína ea proteína de fichas. Identificación de proteínas por fingerprinting masa peptídico.
Espectrometría de masa en tándem (MS / MS):
secuenciación de péptidos.
As bases de datos e programas de busca para
asistida identificación de proteínas por MS.
Proteômica expresión diferencial sen
xel: ICAT, iTRAQ, SILAC.
Aplicacións da proteômica na área de
Biomedicina.
O proteoma humano.