Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A9 9 18 27
Prácticas de laboratorio A1 A3 A9 B1 B3 9 0 9
Proba obxectiva A1 A3 A9 B1 B3 2 37 39
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado