Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A22 A26 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B14 20 10 30
Presentación oral B3 B6 B8 B9 B13 3 0 3
Prácticas de laboratorio A22 A26 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 2 0 2
Proba de resposta breve A22 A26 B1 B2 B3 B11 B12 B13 B15 2 24 26
Portafolios do alumno B8 B9 B10 B11 B14 0 3 3
Traballos tutelados B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 1 9.5 10.5
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado