Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B2 B3 0.5 0 0.5
Sesión maxistral A18 A34 15 22.5 37.5
Presentación oral B1 B6 B8 1 2 3
Discusión dirixida B6 B8 1 1 2
Prácticas clínicas A34 B5 B9 B13 5 5 10
Proba mixta A18 A34 B1 B11 B13 2 0 2
Estudo de casos A18 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 0 11.5 11.5
Portafolios do alumno A18 A34 B13 B15 0 8 8
 
Atención personalizada 0.5 0 0.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado