Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A5 A8 A20 B1 C4 C11 10 0 10
Seminario A1 A2 A5 B2 B4 C9 2 7 9
Estudo de casos A1 A2 A5 A16 A20 B1 B2 B4 B5 B7 C3 C4 C9 C10 C11 9 36 45
Proba mixta A1 A2 A5 A8 A20 B1 B7 C3 C4 C11 2 7 9
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado