Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Matemáticas 2 Código 610G01002
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Otero Verea, Jose Luis
Correo electrónico
luis.verea@udc.es
Profesorado
Ferreiro Ferreiro, Ana María
Jacome Pumar, Maria Amalia
Novo Díaz, Silvia
Otero Verea, Jose Luis
Correo electrónico
ana.fferreiro@udc.es
maria.amalia.jacome@udc.es
s.novo@udc.es
luis.verea@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura pretende o desenrolo de competencias que permitan ao alumnado obterr un conocimento critico do calculo diferencial e integral así como unha pequena introducción ao alxebra lineal e as ecuacions diferenciais.
Plan de continxencia MODALIDAL HIBRIDA Y NO PRESENCIAL 1. Modificacións dos contidos. Non se farán cambios. 2. Metodoloxías * Metodoloxías de ensino que se manteñen Traballos tutelados Atención personalizada * Cambio de metodoloxías de ensino Sesión maxistral: a asistencia presencial substitúese por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es. e videoconferencia en equipo Resolución de problemas: calcula en avaliación. A asistencia substitúese por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es e videoconferencia en grupo nos ordenadores Proba de elección múltiple: calcula na avaliación. Realizaranse os seguintes cambios: (a) A proba relativa á parte práctica de Estatísticas substitúese por traballos prácticos que se realizarán en grupos de dous estudantes. (b) As probas relacionadas coa parte práctica de Matemáticas realizaranse mediante probas en liña en moodle.udc.es (c) As probas relacionadas coa parte teórica da materia faranse mediante probas en liña en moodle.udc.es 3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes. Correo electrónico: todos os días para facer consultas, solicitar reunións virtuais para responder a preguntas e facer un seguimento do traballo supervisado. Moodle: diariamente, segundo as necesidades dos estudantes. Teñen foros temáticos asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias. Equipos: unha sesión semanal en grupos grandes para avanzar no contido teórico e as tarefas supervisadas no momento asignado á materia no calendario de aulas do profesorado. Tamén pode haber sesións semanais ou como o soliciten os estudantes en pequenos grupos, para o seguimento e apoio para facer un traballo supervisado. Esta dinámica permite un seguimento normalizado e axustado das necesidades de aprendizaxe do alumno para desenvolver o traballo da materia. 4. Modificacións na avaliación. Parte matemática (75%): ningunha variación dos pesos da nota: 16% proba de elección múltiple na parte teórica, 54% práctica da proba de elección múltiple (ou traballo supervisado en caso de non asistencia) . Parte das estatísticas (25%). Non hai cambios nos pesos das cualificacións: 16% Proba de elección múltiple da parte teórica, 9% Proba de elección múltiple da práctica (ou traballo supervisado en caso de non asistencia). * Comentarios de avaliación: Seguen sendo os mesmos que na guía docente. REQUISITOS PARA EXCEDER O TEMA: 1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase. 2. Envía un traballo supervisado na data indicada. 3. Obter unha nota mínima do 50% na proba obxectiva e unha nota final mínima do 50% máis as notas de todas as actividades. 4. A oportunidade de xullo estará suxeita aos mesmos criterios que a oportunidade de xuño. 5. "Parte das estatísticas (25%). Non hai cambios nos pesos das notas: 16% Proba de elección múltiple para a parte teórica, 9% Proba práctica se se pode facer de xeito persoal ou traballo supervisado en caso contrario ". 6. "Parte de Matemáticas (75%). Non hai cambios nos pesos das notas: 54% Proba de elección múltiple da parte teórica, 16% Proba práctica no caso de que se poida facer de xeito presencial ou traballo supervisado. se non ". 5. Modificacións da bibliografía ou webografía. Non se farán cambios. Xa teñen dixitalizado en Moodle todos os materiais de traballo.
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías