Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir coñecementos sobor da reactividade dos elementos químicos para formar compostos na Natureza mediante o estudo dos minerais, compostos químicos inorgánicos naturais, e a súa formación ou mineraloxénesis. A1
A3
A6
A12
B1
B3
C1
C2
As prácticas de laboratorio inclúen o estudo de formas cristalográficas e o recoñecemento de minerais a través dun análisis crítico da súa simetría e das propiedades físicas, o desenrolo de visión espacial e a capacidade de abstración. A1
A12
A15
A16
A23
A25
A27
B1
B4
B5
B7
C6
Abordar aspectos teóricose prácticos dos minerais ou o estado da materia cristalina, e a relación entre orden interno e propiedades macroscópicas. A9
A12
A16
A20
A25
C1
C2
Coñecer a estrutura interna, sistema cristalográfico e as celdas unidade máis representativas das clases minerais. A1
A3
A6
A16
B3
B7
C1
C2
C3
Relacionar as diversas propiedades físicas dos minerais (densidade, exfoliación, dureza, piezoelectricidade) e a súa composición química, tipo de enlace, estrutura interna e sistema cristalino. A6
A12
B1
C6
C7
Os traballos a realizar en grupos pequenos están encaminados a que o alumno analice un problema e o expoña de forma sintética, establecendo as interaccións dese problema con outras disciplinas. A15
A16
A20
A24
B1
B5
B6
B7
C1
C2
C7
Recoñecer a materia en estado cristalino, analizar a súa estrutura e describir a súa simetría interna. A1
A3
A6
B1
B3
B4
C1
C2
Familiarizarse coa nomenclatura axustada ós convenios vixentes tanto en cristalografía como en mineraloxía. A1
A3
A16
B1
B4
B7
C1
C2