Materias que se recomenda ter cursado previamente
Química Orgánica 1/610G01026
Química Orgánica 2/610G01027
Ampliación de Química Orgánica/610G01028
Química Orgánica Avanzada/610G01030

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Traballo de fin de Grao/610G01043

Materias que continúan o temario

Observacións