Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno É a Memoria final de práticas externas que debe elaborar o/a estudante ao finalizar o período de práticas na entidade. Debe contemplar o sinalado no Real Decreto 592/2014, do 11 de xullo. O profesor ou profesora coordinador da materia (Tuor interno de prácticas) subministrará instruccións ao respecto aos estudantes, tanto nas actividades iniciais como unha vez rematada a estadía nas entidades, xa for presencialmente, xa a medio de recursos de comunicación electrónica.
Prácticas clínicas 350 horas de presenza do/a estudante na entidade colaboradora do MAXE_UDC coa que se teña establecido o oportuno convenio e na uqe se lle teña signado unha praza de práticas ao/á estudante
Actividades iniciais Selección de destinos entre a oferta dos mesmos que se realiza cada comezo de curso. Cada estudante recibe un formulario no que debe prelacionar en orde descendente os destinos da súa elección dentro dos que se ofertan cada curso. A prelación combínase, de cara á asignación definitiva dunha praza a un/unha estudante, co expediente do/a estudante nos módulos anteriores do MAXE (excluído TFM) e cos requirimentos que, nalgúns casos, especifican as entidades que ofertan prazas de práticas externas. Entre estes pode estar a realización dalgún tipo de proba, a selección a partir dos currícula, entrevista, etc.