Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Fundamentos romanísticos da cultura xurídica occidental/612G01001
España na configuración histórico-xurídica de Europa/612G01002
Comunicación oral e escrita/612G01004

Materias que continúan o temario
Organización constitucional do Estado/612G01009
Dereito Internacional Público/612G01019
Dereito Público Autonómico/612G01030
Dereito de estranxeiría/612G01036
Dereito e biomedicina/612G01040

Observacións