Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer o papel do Dereito penal como medio formal de control social integrado nun ordenamento xurídico complexo A1
A3
A9
A11
A12
A14
B11
B12
B3
B5
C3
C4
C7
Coñecer a norma penal na súa estrutura interna, a súa interpretación e a súa aplicación tempo-espacial A8
Coñecer a infracción penal nos seus elementos constitutivos A10
Analizar uns feitos concretos e argumentar a existencia ou non de responsabilidade penal B8