Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A3 A9 A11 A12 A14 B8 B11 B12 B3 B5 C3 C4 C7 10 0 10
Aprendizaxe colaborativa A10 10 0 10
Estudo de casos A1 10 10 20
Eventos científicos e/ou divulgativos A8 10 0 10
Lecturas A1 0 20 20
Presentación oral A10 1 10 11
Proba obxectiva A8 2 0 2
Proba oral B8 1 0 1
Saídas de campo A1 5 0 5
Sesión maxistral B8 21 0 21
Solución de problemas B8 5 0 5
Análise de fontes documentais B8 5 0 5
Traballos tutelados B8 2 18 20
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado