Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos/612G01003
Comunicación oral e escrita/612G01004

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Teoría do Dereito/612G01006
Organización constitucional do Estado/612G01009
Teoría e práctica da argumentación xurídica/612G01041

Materias que continúan o temario
Dereito Sancionador/612G01020
Dereito Penal. Parte especial/612G01025
Traballo fin de Grao/612G01031
Criminoloxía/612G01038
Dereito Penitenciario/612G01039
Prácticas externas/612G01048

Observacións