Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as técnicas de análise lingüística e literaria aplicables ao campo da Filoloxía Latina, así como a terminoloxía propia desta disciplina A1
Aplicar as técnicas de análise lingüística e literaria a textos literarios latinos A2
B1
Coñecer aspectos relevantes da cultura latina e da súa perviviencia na civilización occidental A13
B5
Sintetizar e valorar críticamente información especializada relativa ao campo dos estudos latinos A2
B7
Utilizar recursos bibliográficos, bases de datos e ferramentas de procura de información, adquirindo capacidade de autoformación no campo dos estudos latinos B1
B2
Relacionar os contidos específicos desta materia cos de outras áreas e disciplinas, principalmente a historia da literatura inglesa B5
Organizar o traballo, planificar e xestionar o tempo e resolver problemas de forma efectiva B3
B6
Apreciar a diversidade B8