Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 B2 B5 22 44 66
Lecturas B3 B6 B8 0 20 20
Proba obxectiva A13 B1 B7 2 16 18
Sesión maxistral A13 B5 B7 22 22 44
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado