Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Obter un coñecemento detallado sobre a corrección idiomática e os principais aspectos normativos da lingua española. A5
A10
A11
A14
A15
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C6
Saber localizar en textos reais errores idiomáticos e corrixilos razoadamente. A5
A10
A11
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
C1
C6
Coñecer e aprender a manexar diversos recursos para resolver dúbidas sobre a norma do español. A5
A11
A14
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B10
C6