Temas Subtemas
1. A corrección idiomática. A lingua estándar. A gramática normativa 1.1. A lingua estándar ou lingua exemplar
1.2. A norma do español
2. Ortografía e ortoloxía do español 2.1. Ortografía
2.2. Ortoloxía
3. Aspectos léxico-semánticos 3.1. Uso do léxico
3.2. Préstamos e estranxeirismos
4. Cuestións normativas e clases de palabras 4.1. Substantivo e adxectivo
4.2. Determinantes e numerais
4.3. Verbo
4.4. Pronome
4.5. Preposición
4.6. Conxunción
4.7. Adverbio
5. Cuestións normativas na construción sintáctica 5.1. Concordancia ad sensum
5.2. Anacoluto
5.3. Outros