Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A10 A11 A14 A15 B4 B5 B7 B8 B10 C1 C6 14 14 28
Lecturas A5 A10 A11 A14 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C6 0 3 3
Obradoiro A5 A10 A11 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 C6 C1 24 24 48
Proba mixta A5 A10 A11 A15 B4 B5 B6 B7 B10 C1 C6 2 30 32
Traballos tutelados A5 A10 A11 A14 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 C1 C6 2 31 33
Eventos científicos e/ou divulgativos A14 B3 B10 C6 4 0 4
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado