Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A5 A6 A10 A11 A15 A21 B1 C7 C8 25 25 50
Seminario A8 A12 B4 B7 16 16 32
Traballos tutelados B6 B9 C2 C3 C6 4 8 12
Presentación oral B10 C1 0 5 5
Obradoiro B8 B5 C4 16 15 31
Proba de resposta breve A9 A10 C2 2 4 6
Proba mixta A1 A2 A4 A9 B3 C5 2 10 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado