Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer, adquirir e saber aplicar á práctica os fundamentos teóricos básicos e os principais mecanismos de descrición e análise dos compoñentes gramaticais e textuais da lingua inglesa. A1
A2
A3
A6
A11
A15
A21
B1
B3
B5
Enfrontarse a problemas, exercicios e traballos académicos relacionados cos contidos da materia. A1
A6
A9
A10
A14
A17
A18
A19
A20
B1
B2
B3
B4
B6
B7
B8
C2
Desenvolver unha actitude critica informada con respecto á gramática da lingua inglesa dentro dun concepto de ciencia da linguaxe. A10
A11
A18
C6