Temas Subtemas
1. Introdución ao concepto de categoría gramatical e repaso de estruturas non canónicas en inglés
1.1. Oración, cláusula e palabra
1.2. Categoría vs. Función
1.3. Escala de rango e cambio de rango
1.4. Estrutura de constituintes
1.5. Estruturas canónicas e non-canónicas: repaso
2. O sintagma verbal
2.1. Patróns de complementación
2.2. Complementos e adxuntos
2.3. Ambigüedade semántica e sintáctica
3. O sintagma nominal

3.1. A estrutura do sintagma nominal
3.2. Modificación e complementación
3.3. Ambigüedade semántica e sintáctica
4. O sintagma adxectival e adverbial 4.1. Características de adxectivos e adverbios
4.2. Posición de adxectivos
4.2. A estrutura e función dos sintagmas adxectivais e adverbiais.

5. A oración simple 5.1. Análise sintáctica de oracións simples
6. Subordinación 6.1. Cláusulas nominais
6.2. Cláusulas de relativo
6.3. Cláusulas adverbiais
6.4. Cláusulas de infinitivo, xerundio ou participio
7. Discurso: texto e contexto 7.1. Xéneros e rexistro
7.2. Procesamento e estrutura da información
7.2. Análise de corpus