Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 A17 A18 A19 A20 A21 B8 17 17 34
Obradoiro A2 A6 A9 A10 A11 A15 B4 C2 20 23 43
Lecturas A2 A10 A14 B6 B7 0 10 10
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A6 A10 A11 A18 B3 B5 B6 3 7 10
Traballos tutelados A1 A9 A11 A14 A15 A18 A19 A20 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 C6 0 20 20
Presentación oral A6 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 3 8 11
Proba mixta A1 A2 A3 A6 A9 A10 A11 A15 A18 B6 C2 0 20 20
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado