Temas Subtemas
1. Lingua, estándar e variación 1.1. Norma e uso. Definicións e tipos. Relacións entre norma e variedad estándar.
1.2. O proceso de estandarización da lingua galega.
1.3. A variación lingüística: histórica, xeográfica, social, situacional e de xénero.
2. Norma e calidade lingüística 2.1. Aspectos ortográficos e ortolóxicos
2.2. Aspectos morfosintácticos
2.3. Aspectos léxico-semánticos
2.4. Aspectos pragmático-textuais
3. Usos lingüísticos e situación sociolingüística galega 3.1. Usos lingüísticos e ámbitos de uso: familia, amizades, traballo, comercio local, finanzas, escola, administración, saúde, medios de comunicación; oral/escrito; popular/culto; urbano/tradicional
3.2. A situación sociolingüística de Galiza. Natureza social da lingua. Problemática das linguas sen normalizar. Ideoloxías e xuízos de valor sobre as linguas. Monolingüismo, bilingüismo, diglosia, multilingüismo e plurilingüismo. Lingua e xénero.