Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 A11 B5 B7 C7 14 21 35
Discusión dirixida A1 A5 A10 A15 A19 B5 B8 C6 C8 5 15 20
Lecturas A2 A10 B2 B4 B8 B10 C4 C7 6 6 12
Prácticas a través de TIC A11 A19 B5 B9 C4 4 8 12
Presentación oral A1 A5 A10 A15 A19 B4 B8 C5 0.5 4 4.5
Proba mixta A2 A10 A15 A19 C4 4 32 36
Proba oral A1 A3 A10 B3 B6 B9 C3 1 3 4
Actividades iniciais A1 A3 A10 B1 B7 10 14.5 24.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado