Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 B10 C1 18 54 72
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 B6 C1 0 54 54
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B1 23 0 23
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado