Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 B10 C1 Evaluación das prácticas 50
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B5 B6 C1 Evaluación dos traballos académicamente dirixidos 50
 
Observacións avaliación
A asignatura divídese en dúas partes (programación baseada en directivas e mediante pase de mensaxes). Cada parte supón o 50% da nota final da asignatura. Para poder superar a asignatura deberá obterse como mínimo un 5 de media entre as dúas partes da asignatura, cun mínimo de 4 en cada unha delas. 

Na segunda oportunidade soamente se poderá recuperar as notas dos traballos académicamente dirixidos. As notas das prácticas serán as obtidas durante o curso.