Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Clases prácticas no laboratorio nas que se realizan tarefas dirixidas que permiten ao alumno familiarizares desde un punto de vista práctico cos contidos vistos nas clases teóricas.
Traballos tutelados Realización de traballos nos que o alumno ten que empregar os coñecementos adquiridos para resolver distintos problemas de forma autónoma.
Sesión maxistral Clases teóricas nas que se expón o contido de cada tema.