Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas 6 20 26
Análise de fontes documentais 8 8 16
Esquemas 10 10 20
Estudo de casos 8 0 8
Investigación (Proxecto de investigación) 12 12 24
Actividades iniciais 8 2 10
Discusión dirixida 20 20 40
Aprendizaxe colaborativa 3 0 3
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado