Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Obradoiro B10 B11 12 12 24
Proba mixta A1 A2 A5 A6 A7 A8 A17 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B13 B14 B17 B20 B21 C5 C6 C7 8 0 8
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B4 B11 B13 B14 B15 B16 B18 C2 C4 25 50 75
Lecturas A4 B10 B13 C1 C7 0 14 14
Prácticas a través de TIC A4 A5 A8 B2 B3 B7 B13 B14 B18 C2 C3 C4 C7 0 10 10
Proba obxectiva A4 A5 A8 B2 B3 B8 B10 B20 B21 C3 15 0 15
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado