Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A5 1 0 1
Prácticas de laboratorio A7 B7 C3 16 24 40
Proba obxectiva A5 A7 A16 A26 B3 B5 B7 B21 C3 7 42 49
Sesión maxistral A5 A7 A16 A26 B3 18 36 54
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado