Temas Subtemas
O TFG é un traballo individual do estudante e dirixido por un/ha director/a que pode ser un traballo de investigación, teórico ou ben un informe de tipo profesional. Os contidos de cada TFG dependerán de cada caso O TFG deberá amosar os coñecementos e competencias adquiridas polo/a alumno/a