Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

O/a estudante poderá matricularse da materia "Traballo de Fin de Grao" segundo o establezca a normativa vixente da UDC