Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A11 13.5 67.5 81
Proba de resposta múltiple B2 3 12 15
Seminario A1 A8 B2 B8 15 1.5 16.5
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado