Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición na clase de cada un dos temas da asignatura, con Power Points e material audiovisual.
Obradoiro Desenrolo de diversos traballos que se explicarán con mais detimento ao comenzo do curso na ficha completa colgada no Campus Virtual (Moodle). Estos traballos son:

- Prácticas curtas con presentación oral en clase. Preparación e aplicación do temario teórico.
- Práctica longa. Desenrolo da Dirección Artística dun guion de ficción.
- Práctica común, compartida coa asignatura de Fotografía. Recreación e rodaxe dun fragmento dunha película de ficción.

Tódalas prácticas son obrigatorias e están deseñadas para seren realizadas en grupo.

Proba de resposta múltiple Se examinará dos contidos teóricos dados nas Sesións maxistrais e os textos de lectura obrigatoria.