Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introducción de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Estas sesións realizaranse de maneira telemática.
Obradoiro Traballo de laboratorio, resolución de problemas aplicando os conceptos estudados na teoría sobre un software de creación de contidos dixitais en 3D
Estas prácticas realizaranse de maneira semi-presencial con parte do grupo no laboratorio e outra parte por vía telemática
Proba mixta Exame teórico
O exame teórico será presencial
Proba práctica Exame práctico no laboratorio
O exame práctico farase de maneira presencial no laboratorio
Portafolios do alumno Traballo final da asignatura.
Entrega on-line a través de Moodle.