Temas Subtemas
PARTE I: METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA


PROBLEMA INVESTIGADO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
FUNDAMENTOS TEORICOS
METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION
TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS ESTADISTICO Y CONTRASTE DE HIPOTESIS RESULTADOS
CONCLUSIONES
PARTE II: APLICACION PRACTICA:

FUNDAMENTOS
METODOLOGIA
RESULTADOS
CONCLUSIONES
ESTRUTURA DO TRABALLO
O proxecto que , deberá realizarse en lingua galega ou castelán, non superará as 100 páxinas a dobre espazo e tamaño de letra 12. A maiores, tamén poderá ser presentada unha copia noutro idioma da U.E.
PORTADA
• AUTORIZACIÓN DO TITOR DO TRABALLO FIN DE MESTRADO
• ÍNDICE PAXINADO
• RESUMO
• INTRODUCIÓN XERAL
• CORPO DO INFORME
• CONSIDERACIÓNS / CONCLUSIÓNS FINAIS
• BIBLIOGRAFÍA
• ANEXOS, no seu caso.