Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O Traballo Fin de Mestrado será realizado de forma individual baixo a supervisión dun/nha profesor/a titor/a. Admítese a co-titorización.