Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas B1 B5 B8 B15 B23 B28 C1 0 70 70
Traballos tutelados B1 B3 B5 B8 B11 B19 B23 B28 C1 C7 C8 15 60 75
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado