Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A5 A7 A9 B2 B3 B4 B5 B6 B7 17 30 47
Presentación oral A8 B8 0 12 12
Aprendizaxe colaborativa A2 C4 25 8 33
Estudo de casos C6 0 10 10
Lecturas A1 0 15 15
Análise de fontes documentais A3 A5 A7 0 16 16
Actividades iniciais A7 A8 0 1 1
Estudo de casos B1 B9 C1 C5 C7 10 15 25
Proba de ensaio A8 A9 B2 B3 2 10 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado