Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. A1
A2
A6
A10
A12
B1
B2
B3
C1
Xestionar e administrar una empresa ou organización de pequeño tamaño, entendendo a súa ubicación competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades. A4
A5
A7
A8
B4
B5
B6
C4
C5
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados. A4
A9
A11
B7
B8
B10
C1
C7
Emitir informes de asesoramento sobre situación concretas de empresas e mercados. Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras. A4
A5
C5
Valorar a partir dos rexistros relevantes de información a situación e previsible evolución dunha empresa. A3
C6
C8