Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A9 A10 A11 A12 B1 B5 B7 C5 C7 C8 17 34 51
Discusión dirixida A10 B1 B6 B8 B10 C1 C4 C6 25 50 75
Traballos tutelados A5 A6 A7 4 4 8
Proba obxectiva A4 A8 B2 B3 B4 3 9 12
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado