Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición resumida dos temas do programa co apoio sistemático de exercicios prácticos
Discusión dirixida Discusión en clase de casos prácticos e contabilización de supostos.
Traballos tutelados Consistirán na presentación ao profesor da solución de prácticas previamente propostas
Proba obxectiva Examen teórico práctico sobre os contdos do curso