Metodoloxías
Traballos tutelados
Discusión dirixida
Descrición
Dáse resposta personalizada en clase á solución dos supostos e na aclaración das dúbidas.

Titorización para a solución de casos prácticos de contabilización de distintas operacións societarias.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación, motivo polo cal dito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor nos primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparte, coa finalidade de fixar o devandito calendario.